Stavební dozor

Stavební činnost

Osoba hájící na základě plné moci zájmy stavebníka /investora, objednatele/, kontrolující provádění prací tak, aby výsledná stavba splňovala plánovaná kritéria a objekt mohl být plně využíván jak ze strany jeho charakteru vůči např. energetické pohodě, úsporám energií a provozu vůbec, tak ze strany plnohodnotného užívání.

Prováděná činnost:

 • seznámení se, se všemi dostupnými podklady a doklady týkající se uvažované stavby
 • součinnost pri protokolárním predání stavby zhotoviteli stavebníkem
 • zabezpečení protokolárního předání výškového a směrového vytyčení hlavních směrných bodů stavby v reálu /na parcele, v terénu/
 • zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací
 • kontrola prováděných prací dle projektové dokumentace schválené příslušným Stavebním úřadem
 • kontrola a sledování postupu stavebních prací dle podmínek stavebního povolení
 • kontrola dodržování časového a finančního harmonogramu, dohled nad dílčími termíny výstavby
 • kontrolu dodržování příslušných státních a oborových norem
 • kontrolu dodržování kvality prací
 • kontrolu dodržování kvality prací před zakrytím
 • spolupráce s autorským dozorem /projektantem nebo jeho zástupcem/
 • kompletní poradenství v průběhu stavby, včetně případných, navržených změn stavebníkem, jejich možnost zapracování do koncepce stavby a příprava na zapracování do případného řešení změn před dokončením
 • koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků, zhotovitele a objednatele
 • organizace a vedení kontrolních dnů na stavbě
 • účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány
 • operativní řešení technických problémů během stavby
 • kontrola dodržování provádění předepsaných zkoušek materiálů
 • kontrola výsledků předepsaných zkoušek materiálů
 • zabezpečení všech předepsaných a potřebných zkoušek dokončených dodávek a prováděných prací
 • převzetí a archivování protokolů, certifikátů, dokladů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodě, atd. do doby průběhu kolaudačního řízení stavby
 • kontrola vedení Stavebního nebo Montážního deníku v souladu s odpovídajícími právními předpisy a podmínkami, vyplývajícími z uzavřených smluv
 • kontrola soupisu provedených prací za fakturační období na základě Smlouvy o dílo, sloužící po jeho odsouhlasení a doporučení k proplacení následně jako fakturační podklad zhotovitele
 • zajištění přejímacího řízení, zpracování Protokolu o předání a převzetí stavby nebo jednotlivé etapy nebo části
 • vyhotovení soupisu případných vad a nedodělků a účast na jednání o předání dokončené stavby objednateli zhotovitelem
 • organizační zajištění realizace a provedení případných požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení
 • kontrola provádění odstraňování případných vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení v závislosti na sjednaném termínu odstranění
 • převzetí odstraněných případných vad a nedodělků
 • zajištění přejímky odstraněných, případných vad a nedodělků, vyplývajících z kolaudačního řízení prováděného kolaudační komisí
 • kontrola vyklizení staveniště a uvedení do původního stavu
 • součinnost při protokolárním převzetí stavby od zhotovitele stavebníkem
 • spolupráce s objednatelem při uplatňování případných reklamací v průběhu záruční doby
 • pořizování digitální fotodokumentace průběhu stavby, případně detailů výstavby a částí a míst před zakrytím

Revitalizace

Prováděná činnost:

 • zpracování rámcového investičního záměru stavebníka ve vztahu k zvážení rozsahu prací vůči finančnímu zajištění
 • zpracování rámcové studie na základě specifikace představ stavebníka a jeho požadavků na rozsah prací potřebných ve vztahu k možné realizovatelnosti
 • zpracování podkladů pro žádost získání státní dotace u panelových domů v rámci regeneračního programu u RD ze Státního fondu životního prostředí
 • pomoc při zajišťování hypotečních úvěrů
 • pomoc při zajišťování dotací na úroky vyplývající z hypotečních úvěrů
 • zajištění energetického auditu a statického posudku
 • zpracování podkladů pro získání dotace u panelových domů v rámci státního regeneračního programu a u RD ze Státního fondu životního prostředí (- zpracování podkladů pro získání finančních prostředků /formy úvěrů/)
 • kompletní inženýrská činnost od zajištění zpracování projektové dokumentace, přes vyřízení veškerých podkladových dokumentů pro stavební řízení, až po zajištění stavebního povolení nebo ohlášení a následné kolaudační řízení a kolaudaci /viz samostatný odkaz – inženýrská činnost/
 • zpracování zadávacích podmínek a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • zpracování a uzavření Smlouvy o dílo s vybranými zhotoviteli stavby
 • stavební dozor v průběhu celé stavby od předání staveniště po předání díla
 • zpracování materiálů pro kolaudační řízení a jeho zajištění včetně odstraňování případných vad a nedodělků
 • u panelových domů: výměna oken za plastová nebo eurookna, zateplení střechy, sanace pláště a jeho zateplení